Absenteeism / Afwesigheid

Absenteeism

 • Letters are required: absence of 1-2 days (letter from parent); 3 days or longer (letter from doctor); absence from scheduled tests or June/November examinations (letter from doctor).
 • If no letters are received regarding the first two rules, it will be assumed that the learner is bunking and the necessary steps will be taken accordingly.
 • If no correspondence is received regarding the third rule, the learner will receive 0 (nil) for the test or exam.
 • It the learner bunks, he/she will be reported and the following might occur: relocation to a Clinic School, relocation to a Reformatory or Industrial School, transfer back to Mainstream.
 • Your child is privileged to be in a school such as this one. Continued absenteeism means that your child may be taking the place of a more deserved learner and above all, wasting the resources of this school.
 • If your child needs to leave the school early, a letter ONE DAY prior to the event must be addressed to the Principal. This may be handed to the register teacher who will in turn pass it on to the Principal, Deputy Principal or Head of Department. The learner may not leave the school without a form PL26 being completed. You may then fetch your child from the enquiries office.
 • Please arrange all appointments for your child after school.

Afwesigheid

 • Briewe word vereis: in die geval van 1-2 dae afwesig (brief van ouer); 3 dae of meer afwesig (brief van dokter); tydens vasgestelde toetse of Junie/November eksamens (brief van dokter).
 • Indien geen brief ontvang word rakende die eerste twee reels nie, word aanvaar dat die leerder stokkiesdraai, en die skool sal daarvolgens optree.
 • Indien geen brief ontvang word rakende die derde reël nie, sal die leerder 0(nul) vir die toets of vraestel kry.
 • Indien u kind stokkiesdraai, sal hy/sy by die afwesigheidsbeampte aangemeld word. Regstappe mag die volgende behels: plasing in ‘n Kliniekskool, plasing in ‘n Verbeteringskool, terugplasing na Hoofstroomskool.
 • U kind is bevoorreg om in hierdie skool to wees. Onnodige afwesighede kan meebring dat sy/haar plek aan ‘n meer verdienstelike leerder gegee word.
 • Indien u kind die skool vroeg moet verlaat met goeie rede, moet ‘n brief EEN DAG voor die tyd aan die Hoof gerig word. Dit word aan die leerder se registeronderwyser gegee, wat die inligting aan die Hoof, Adjunkhoof of Departementshoof sal oordra en so toestemming bekom. Die leerder mag die skool nie verlaat alvorens ‘n vorm PL 26 voltooi is nie. U as ouer teken u kind uit by die navraekantoor. Dit word gedoen t.o.v. kontrole en sekuriteit.
 • Reël asseblief enige mediese of ander afsprake vir u kind, na skool.