Protea School

Protea school is for learners with neurological and specific learning disabilities. A child with learning disabilities normally has a normal to above average intelligence and are not stupid, lazy or naughty.

A few problems that a child with learning disabilities may experience:

 • Genetic or birth defects
 • A Negative self worth
 • Social and emotional problems
 • Difficulties with language, speech and hearing
 • Difficulties with visual and auditive perception
 • Deficiency in basic motor skills
 • Short attention span or attention deficit (internal or external)
 • Limited scholastic skills

Every learner admitted to the school is unique with his/her own specific learning disabilities. Our staff are trained to work with these learners. Every learners’ specific disability is evaluated and managed.

Protea Skool

Proteaskool is ‘n skool vir leerders met neurologiese en spesifieke leerprobleme. ‘n Kind met leerprobleme het gewoonlik ‘n gemiddelde of bo-gemiddelde intelligensie en is nie dom, lui of stout nie.

‘n Paar oorsake waarom n kind leerprobleme mag hĂȘ:

 • Genetiese of geboortebeserings
 • Negatiewe Selfkonsep
 • Sosiale en emosionele probleme
 • Probleme met taal, spraak en gehoor
 • Probleme met visuele en ouditiewe persepsie
 • Tekortkominge in basiese motoriese vaardighede
 • Tekort aandag of aandagafleibaar (intern of ekstern)
 • Swak skolastiese vaardighede

Elke kind wat toegelaat word tot die skool is uniek met sy/haar spesifieke leerprobleme. Die onderwyspersoneel is opgelei om met die leerders te werk. Elke leerling se spesifieke leerprobleem word geevalueer en aangespreek.