Academic / Akademie

Foundation Phase (Gr 1 to Gr 3)

At Protea our approach to learning is different to mainstream schools. The learners receive a lot of individual attention and assistance. Their strengths and weaknesses are identified and our teaching methods and worksheets are adapted to assist each pupil according to his or her needs.

All the senses are involved in learning shapes, letters and numbers. New concepts are introduced in a concrete and multi-sensory way. The playground equipment is designed to promote and improve fine and gross motor skills

The teachers have a sympathetic and understanding approach with each child and are well conversed with their learners’ special learning needs. Learners are continually praised, however small the improvement, and motivated to always persevere and give of their best.

The learners also receive multidisciplinary therapy like speech, labour and remedial therapy in class, small groups or individually.

Grondslag Fase (Gr 1 tot Gr 3)

By Protea benader ons leer anders as by hoofstroom skole. Die leerders ontvang baie individuele aandag en hulp. Hul sterk-en swakpunte word geidentifiseer en ons onderrigmetodes en werkkaarte is aangepas om elke leerling volgens sy of haar behoeftes te help.

Al die sintuie word betrek met die aanleer van vorms, letters en getalle. Nuwe konsepte word op ‘n konkrete en multi-sensoriese wyse voorgestel. Die speelgrond het verskillende apparate wat fyn- en groot motoriese koördinasie bevorder en verbeter.

Die onderwysers het ‘n simpatieke benadering tot elke kind en is opgelei om leerders se spesiale leerbehoeftes te identifiseer. Leerders word voortdurend geprys, maak nie saak hoe gering die verbetering is nie, en gemotiveerd om altyd te volhard en hul beste te lewer.

Die leerders ontvang ook multi-dissiplinêre terapie soos spraak, arbeid en remediërende terapie in klasverband, klein groepies of individueel.

Intermediëre Fase (Gr 4 tot Gr 6)

The Intermediate Phase is focused on developing each child to his or her full potential.

We believe that each child has distinct strengths which we try to utilize across all learning areas.

Our small classes enable us to work at a pace that suits each learner’s needs and ensures that personal attention is given to each child’s development.

The children develop not only academically but also spend an hour a week doing outdoor activities.

 

Intermediëre Fase (Gr 4 tot Gr 6)

Die Intermediêre Fase is gefokus op die ontwikkeling van elke kind tot sy of haar volle potensiaal.

Ons glo dat elke kind unieke sterkpunte het wat ons aanwend oor al die leerareas.

Ons klein klasse stel ons in staat om teen ‘n tempo te werk wat die beste by elke leerder se behoeftes pas en om te verseker dat persoonlike aandag aan elke kind se ontwikkeling gegee word.

Die kinders ontwikkel nie net akademies nie, maar bestee ook ‘n uur per week aan buitemuurse aktiwiteite.

High School Phase (Gr 7 to Gr 12)

The school follows the same curriculum offered in other schools, as prescribed by the Department of Education for Grade 7 – 9 (the Outcomes Based Education band).

In the Further Education and Training band (Grade 10-12), the subject packages are combined in such a way that learners will be able to walk into a job, as they will have the necessary skills.

It is compulsory for all learners of Grade 10 – 12 to take: Afrikaans, English, Mathematical Literacy (which is a business maths, as it teaches them about bonds, interest rates, etc.) and Life Orientation, a subject that teaches morals and values.

We offer two bands of core subjects namely:

  1. Engineering Graphics and Design (Technical Drawing on the computer) and Mechanical Technology (sheet metal work, welding, fitting and turning and motor mechanics)Tourism and
  2. Hospitality Studies (these subjects teach learners about the tourism trade, running a restaurant or guest house).

Together with the core subjects we also offer elective subjects:

  1. Business Studies.
  2. Life Science (Biology).
  3. Computer Applications Technology, which combines typing, different programs and the workings of a computer

.
We believe that our learners will then be fully equipped to become productive citizens of South Africa.

 

Hoërskool Fase (Gr 7 tot Gr 12)

Die skool volg dieselfde kurrikulum as hoofstroom skole, soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys vir Graad 7-9 ( Uitkomsgebaseerde Onderwys).

In die Verdere Onderwys en Opleidingsfase (Graad 10-12), word die vakke gekombineer om leerders in staat te stel om in diens geneem te word aangesien hulle oor die nodige vaardighede sal beskik.

Dit is verpligtend vir alle leerders van graad 10-12 om die volgende vakke te neem: Afrikaans, Engels, Wiskunde Geletterdheid (waar leerders geleer word van verbande, rentekoerse, ens) en Lewensoriëntering waarin geleer word van waardes en morele.

Ons bied twee hoof studierigting aan:

  1. Ingenieursgrafika en Ontwerp (Tegniese Tekene op die rekenaar) en Meganiese Tegnologie (plaatmetaalwerk, sweiswerk, pas en draai asook motorwerktuigkunde)
  2. Toerisme en Gasvryheid Studies (in hierdie vakke leer leerders oor die toerisme bedryf, bestuur van ‘n restaurant of gastehuis).

Saam met die hoof studierigtings bied ons die volgende keusevakke aan:

  1. Besigheidstudies.
  2. Lewenswetenskap (Biologie).
  3. Rekenaartoepassingstegnologie, wat tik, verskillende programme en die werking van ‘n rekenaar insluit.
 Ons glo dat ons leerders ten volle toegerus sal wees om produktiewe burgers van Suid-Afrika te word.

Most schools have a principal, we have a !